arbete - fritid  

|Styrelse| Om Pensionsforum |Medlemsföretag|
 

Pensionsforum
är en ideell förening som har till uppgift att följa det nya pensionssystemet. En av föreningens huvuduppgifter är att se vad det nya pensionssystemet får för effekter för individer och samhälle.

Sex försäkringsbolag står bakom Pensionsforum.
Medlemsföretagen är Nordea Liv, Länsförsäkringar Liv, Skandia Liv, SEB Trygg Liv, Robur Försäkring (FöreningsSparbanken) och Alecta.
Associerade medlemmar är Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Fjärde AP-fonden.
I stadgarna står dock att föreningen skall vara helt oberoende.

Pensionsforum började sin verksamhet under våren 1999. Styrelsen hade sitt konstituerande sammanträde den 22 mars samma år i Stockholm. Dess sammansättning är följande:

Kjell-Olof Feldt, ordförande, före detta finansminister, Tommy Möller, vice ordförande, professor  i statsvetenskap, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi samt Gullan Lindblad, före detta riksdagsledamot (m).

Verkställande direktör är Ann Lindgren med bakgrund som journalist varav 15 år vid Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport.

Verksamhet

Pensionsforum vill genom undersökningar, rapporter och seminarier skapa kunskap och väcka debatt kring pensionsfrågorna i vid mening. Detta innebär att Pensionsforum också har initierat studier och skrifter kring hur arbetslivet kan förändras så att äldre både vill och kan arbeta längre, hur äldrevården skall finansieras och hur yngre utbildade ser på sin framtid. Har de för avsikt att lämna Sverige för att arbeta i andra länder?

Pensionsforum har sedan starten genomfört ett flertal konferenser och seminarier, initierat undersökningar och gett ut elva rapporter/skrifter. Genomslaget i medierna och debatten har varit stort. En av de centrala frågorna idag är hur välfärden - pensioner, sjukvård, äldreomsorg, skall klaras när antalet pensionärer ökar i högre takt än de yrkesverksamma. I dag går det 2,1 yrkesaktiva personer på varje pensionär. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer det år 2030 att gå endast 1,4 personer per pensionär.

Redan år 2010 kommer antalet pensionärer ha ökat med 300 000 medan arbetskraften bara ökat med hälften. Bristen på arbetskraft kommer att bli akut när de stora fyrtiotalistgrupperna börjar gå i pension.

En av de lösningar som diskuterats är att stimulera äldre till att vilja och orka fortsätta arbeta längre, åtminstone fram till 65-67 års åldern. Idag lämnar allt fler arbetslivet allt tidigare. Den faktiska pensionsåldern ligger runt 60-61 år.

 I ett flertal skrifter och vid konferenser har Pensionsforum belyst frågor kring hur attityder till äldre i arbetslivet måste förändras, att regelverk och pensionskostnader för äldre måste förändras, att nya anställnings/uppdragsformer bör kunna skapas, bättre möjligheter att arbeta som egenföretagare etc. Under 2002 avser vi att presentera ytterligare rapporter och undersökningar kring dessa frågor.

Ett annat centralt område som Pensionsforum avser att fortsätta följa är den framtida äldrevården. Det  har tagit 15 år att konstruera och få en politisk uppslutning kring vårt nya pensionssystem. Enligt Pensionsforums uppfattning är finansieringen av framtidens äldrevård en fråga av samma dignitet som pensionssystemet mot bakgrund av antalet äldre, framför allt de över 80 år, kommer att öka stort. 

Följande större konferenser/seminarier har Pensionsforum genomfört sedan starten:

 • Pensionsforumdagen, oktober 1999
 • Kvinnor och pensioner, februari 2000
 • Pensionsforumdagen, oktober 2000
 • Varför orkar inte kvinnorna? en konferens om kvinnors ohälsa i arbetslivet, ekonomi och pensioner, februari 2001
 • Så vill vi leva som äldre- men finns pengarna, personalen, vården och omsorgen? - konferens om äldrevården, maj 2001
 • En andra karriär, presentation av två nya rapporter om varför äldre inte arbetar i Sverige och varför de gör det i USA, seminarium under Almedalsveckan i Visby, juli 2001
 • Pensionsforumdagen, oktober 2001
 • Ska AP-fonderna placera mer svenskt? Ett seminarium om AP-fondernas placeringar, november 2001
 • Risk and Return in Retirement Savings, en konferens i samarbete med kapitalmarknadsgruppen, december 2001
 • Vi kan, vi vill men vi får inte, presentation av en ny rapport som visar att många yngre pensionärer skulle ha velat och kunnat fortsätta att arbeta om de hade fått möjlighet, juni 2002
 • Sämre pensioner för kvinnor? Ett seminarium om de nya avtals- och tjänstepensionssystemen och deras betydelse för den sammanlagda pensionens storlek, augusti 2002
Pensionsforum har publicerat ett flertal rapporter/skrifter 

Ytterligare information om Pensionsforum kan lämnas av vd Ann Lindgren tel 070-583 50 28, 08-762 78 48, fax 08-762 78 47, e-post: ann.lindgren@pensionsforum.nu

 
Styrelse
 
 • Kjell-Olof Feldt, ordf.
 • Tommy Möller, vice ordf. professor i statsvetenskap
 • Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi
 • Gullan Lindblad, fd riksdagsledamot
 • Ann Lindgren, vd

Tillbaka
 
 
Medlemsföretag

Nordea Nordea Liv
Tel: 08-787 67 00
Fax: 08-411 98 51


Länsförsäkringar  Länsförsäkringar Liv
Tel: 08-562 830 00
Fax: 08-562 833 36

Skandia   Skandia Liv
Tel: 020-644 644 (kundtjänst)

E-post: info@skandia.se

SEB  SEB Trygg Liv
Tel: 020-11 11 800 (kundservice)
E-post: kundservice@tryggliv.seb.se

FöreningsSparbanken  Robur Försäkring (FöreningsSparbanken)
Tel: 08-657 22 08
Fax: 08-790 00 94
E-post: kundtjanst.sparfond@foreningssparbanken.se
Alecta  Alecta
Tel:08-441 60 00
Fax: 08-441 62 90
Postadress: 103 73 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 107
E-post: info@alecta.se


Första AP-fonden
Tel: 08-566 202 00

Fax: 08-566 20 400
E-post: info@ap1.se.

Andra AP-fonden
Tel: 031-704 29 00

Fax: 031-704 29 29
E-post: info@ap2.se.

Första AP-fonden
Tel: 08-787 75 00

Fax: 08-787 75 25
E-post: 4apfonden@ap4.se.
Tillbaka